مراحل ثبت اختراع

home_lawyer_list_1

گام اول ثبت اختراع

در کشور ثبت اختراع به دو روش انجام خواهد پذیرفت که هر کدام در نحوه انجام ثبت در اداره مالکیت دارای مراحل مختلف می باشند . از این رو ما هر دو روش را به شما آموزش خواهیم داد تا راهنمای شما عزیزان باشد . در روش اولیه مخترع با ارائه مدارک و مشخصات خود و اختراع مربوطه به اداره مالکیت صنعتی مراجعه کنید.
home_lawyer_list_2

گام دوم ثبت اختراع

در ادامه با ارائه اظهارنامه ثبت اختراع اقدام به ثبت آن در این اداره را درخواست می کند . در صورتی که پس از ارائه مدارک مربوطه از سوی بازرس اداره ثبت مواردی مانند نوظهور بودن اختراع و ابتکاری بودن آن محرز شود باید از سوی این اداره حق امتیازی تحت عنوان ثبت اختراع برای تولید و عرضه اختراع در جامعه ارائه شود.

گام سوم ثبت اختراع

نوع دیگری از ثبت اختراع را بایدبا مراجعه به موسسات حقوقی و ثبتی در این زمینه دانست که آن ها با اخذ وکالت از سوی شما در کم ترین زمان صفرتا صد امور حقوقی و ثبتی در اداره مالکیت صنعتی را بدن حتی یکبار مراجعه شما به سرانجام خواهند رساند .

مدارک ثبت اختراع

 • رونوشت ازمدارک هویتی مخترع یا نماینده قانونی وی
 • ارائه مدارک مربوط به اختراع
 • ارائه آدرس و کدپستی شرکت یا مالک اختراع ارائه شده
 • رونوشت از روزنامه آخرین تغییرات شرکت
 • پرکردن فرم مربوط به توصیف طرح اختراع مربوطه
بهتر است به این نکته توجه شود که اگر مخترع و مالک اختراع یک شخص باید باید یکبار مشخصات وی درج شود.

قدم به قدم در کنار شما هستیم
سوالی داریید؟
1هزینه کل ثبت اختراع
ثبت اختراع در ایران به معیارهای مختلفی وابسته است که بهتر است بدانید این هزینه ها و تعرفه ها از ثبت بین المللی اختراع کمتر است. از سویی هزینه ثبت اختراع اشخاص حقیقیو حقوقی با یکدیگر تفاوت خواهد داشت. برخی از عوامل دخیل د هزینه ثبت اختراعات شامل: تعرفه های تمدید سالانه اختراع ، هزینه های حق الثبت یا انتقال مالکیت اختراع، هزینه های بازنگری مدارک و پرونده ثبت اخترع در اداه مالکیت صنعتی، هزینه تهیه و تنظیم اظهارنامه و تصیف نامه اختراع ، هزینه و تعرفه ثبت تغییرات در ادعانامه ثبت اختراع مربوطه و درج مدارک در سامانه که اینها تنها بخشی از عوامل دخیل در هزینه های ثبتی و حقوقی اختراع خواهند بود.
2مدت اعتبار اختراع
با توجه به این موضوع که مدت ثبت اختراع در واقع همان حق امتیازی است که به مدت زمان 20 ساله به مالک یا نماینده اختراع ارائه می شود نام برد . بهتر اس بدانید به جهت تمدید اختراع هرساله باید هزینه ای را به اداره مالکیت صنعتی ارائه کنید تا بتوانید حق امیاز آن را اخذ کنید. پس از مدت مقرر برای مالکیت اختراع که 20 سال است ، اختراع در اختیار عموم قرارگرفته که مالک آن دیگر اختیار یدر ارائه آن ندارد از یان رو بحث تمدید آن مطرح شده که باید برای بهره برداری مجدد آن اقدام کنند.
3شرایط ثبت اختراع
از مهم ترین ملاک ها برای ثبت اختراع می توان مواردی مانند نوظهور بودن اختراع، ابتکارانه بودن آن ، داشتن کاربرد در صنعت اشاره کرد که از شروط اصلی در انجام امور ثبت اختراع به حساب می آید. منظور از ابتکاری بودن را باید برای ارائه دهنده مهارت هایی عادی در زمینه اختراع دانست که بحثی نو و دارای گام های ابتکاری در صنعت و فن باشد که نمونه دیگری از قبل ارائه نشده باشد. یک اختراع در صورتی که تمامی قوانین اداره مالکیت را رعایت کند قابلیت ثبت را دارا می باشد . از این رو بهتر است بدانید قابل حمایت بودن یک اختراع جزو مواردی است که با دانست عوامل ممنوعه در زمان ثبت می توانید به راحتی در این مسیر گام صحیح را بردارید.

موارد عدم ثبت اختراع

براساس قوانین ثبتی مندرج در اداره مالکیت صنعتی که در قانون به تصویب رسیده موارد زیر جزو اختراعات قابل ثبت نخواهد بود.
  • تمامی موارد مانند نظریه های علم و تئوری های ریاضیات
  • نقوش و طرح های جدید بازی های فکری و ذهنی
  • برنامه ها و روش تشخیص پزشکی و شناخت بیماری های شایع
  • روش های ارائه برنامه های کامپیوتری
 • کشف گیاهان و جانوران جدیدالظهور
 • کشفیات در زمینه های غیرشرع و اخلاقی که هیچکدام قابلیت ثبت در اداره مالکیت صنعتی را نخواهند داشت.